سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی عادلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ایران
سامان اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ایران

چکیده:

منحنی خطر تغییرمکان نسبی طبقات که از انجام یک تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزهای نتیجه خواهد شد، نشانگر احتمال تجاوز سالیانه تقاضای تغییرمکان از یک مقدار مشخص در یک سازه مشخص میباشد. تعیین چنین تابعی که در طراحی لرزهای سازهها براساس عملکرد نقش بنیادیدارد، نیازمند مدل کردن همزمان تمام تصادفها و عدمقطعیتهای موجود در حرکات زمین ناشی از زلزله و پاسخ سازه به این حرکات است. در این تحقیق با انجام یکتحلیل احتمالاتی خطر لرزهای برای تهران، تحلیل افزاینده دینامیکی غیرخطی برای سازههای هدف و ترکیب نتایج با استفاده از آمار بیزین، منحنیهای مذکور برای قابهای خمشی فولادی در سطوح مختلف لرزهخیزی گستره شهر تهران بدست آمدهاند. نتایج حاصل در این تحقیق نشان میدهد که تقاضای لرزهای خمین زده شده به نحو محسوسی تابعی از سطوح لرزهخیزی مختلفمیباشد و استفاده از مدلهای مختلف تقاضای لرزهای برای نقاط مختلفشهر وسیعی همچون تهران اجتناب ناپذیر است