سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی هنرزاد – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی سازی

چکیده:

تعیین ضریب اطمینان شیروانی های خاکی از جمله مسائل مطرح در مهندسی خاک و پی می باشد که همواره با منابع مختلف عدم قطعیت همراه است قسمتی از این عدم قطعیت ناشی از تغییرات خصوصیات یک توده خاک در نقاط مختلف آن می باشد روشهای قطعی Deterministic تحلیل پایداری شیروانی ها ضریب اطمینان را با استفاده از مقادیر ثابت پارامترها محاسبه می کنند که حاصل آن تنها یک مقدارضریب اطمینان برای توجیه پایداری کلی شیب می باشد با استفاده از روشهای احتمالاتی می توان منحنی توزیع ضریب اطمینان را بدست اورد که در نتیجه آن نحوه تغییرات حدود تغییرات و سایر مسائل مربوط به آن در صورت تغییر در مقادیر پارامترهای موثر قابل بررسی خواهد بود دراین مقاله به محاسبه منحنی توزیع ضریب اطمینان شیروانی نامحدود همراه با نشت با استفاده از توابع احتمالی توزیع نرمال پرداخته شده است. به منظور انجام محاسبات برنامه ای در محیط نرم افزار matlab نوشته شده و یک مثال با استفاده از آن بررسی شده است.