سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا بازرگان لاری – استادیارگروه مهندس یعمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهرا
رضا امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
حسین افشار – عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
هومن حاجی کندی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت

چکیده:

در مایعات در حال حرکت در پی قطع ناگهانی جریان، افزایش فشاری رخ م یدهد که به پدیده ضربه قوچ مشهور است. وقوع این پدیده، در ساز ههای انتقال سیال آسیب به این تاسیسات را در پی داشته و خطر آفرین است. در کنار مؤلف ههایی نظیرخصوصیات و سرعت سیال، مدول الاستیسیته، ضخامت و طول خط لوله، چگونگی بستن شیر در مدت زمانی محدود که به منحنی قطع جریان مشهور است تأثیر قابل ملاحظه ای در کاهش یا افزایش فشارهای حدی ناشی از پدیده ضربه قوچ دارد. تعیین منحنی بهینه قطع جریان از طریق تلفیق یک مدل شبی هسازی جریان انتقالی مبتنی بر روش مشخصه با یک مدل بهین هسازیامکا نپذیر است اما نظر به اضطرار موجود در طبیعت مسئله بسته شدن شیر، زمان اجرای قابل توجه آنها، کاهش کارایی آنها را در پی دارد. از این روی، در جهت حذف دو پروسه زمان بر شبی هسازی و بهین هسازی برای تصمی مگیری به هنگام، استفاده ازماشی نهای بردار پشتیبان م یتواند مفید واقع شود. در این تحقیق منحنی بهینه بسته شدن شیر در ابتدا از طریق تلفیق مدل شبی هسازی پدیده ضربه قوچ ( روش مشخصه) و مدل بهین هسازی چندهدفه NSGAII) ارائه و در ادامه به کمک نقاط بهینه واقع بر منحنی تبادل، با آموزش یک مدل هوشمند مبتنی بر ماشی نهای بردارپشتیبان، منحنی بسته شدن بهینه بدون نیاز به اجرایمدلهای شبی هسازی و بهین هسازی ب هدست م یآید. دقت نتایج مبتنی بر کاربرد ماشی نهای بردارپشتیبان به گونه ای است که امکانتصمییم گیری سریع، دقیق و بهینه در خصوص چگونگی قطع جریان در یک باز ه زمانی مشخص را امکا نپذیر کرده است.