سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
محمدرضا بازرگان لاری – استادیار گروه مهندس یعمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهر
حسین افشار – عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
هومن حاجی کندی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

در مایعات در حال حرکت درپی قطع ناگهانی جریان، افزایش فشاری رخ م یدهد که به پدیده ضربه قوچ مشهور است. وقوع این پدیده، در ساز ههای انتقال سیال آسیب به این تاسیسات را درپی داشته و خطرآفرین است. در کنار مؤلف ههایی نظیر خصوصیات و سرعت سیال، مدول الاستیسیته، ضخامت و طول خط لوله، چگونگی بستن شیر در مدت زمانی محدود که به منحنی قطع جریان مشهور است تأثیر قابل ملاحظ های در کاهش یا افزایش فشارهای حدی ناشی از پدیده ضربه قوچ دارد. تعیین منحنی بهینه قطع جریان از طریق تلفیق یک مدل شبی هسازی جریان انتقالی مبتنی بر روش مشخصه با یک مدل بهین هسازی امکا نپذیر است اما نظر به اضطرار موجود در طبیعت مسئله بسته شدن شیر، زمان اجرای قابل توجه آ نها، کاهش کارآیی آ نها را در پی دارد. از این روی، در جهت حذف دو پروسه زما نبر شبی هسازی و بهین هسازی برای تصمی مگیری بهنگام، استفاده از ماشی نهای بردارپشتیبان م یتواند مفید واقع شود. در این تحقیق منحنی بهینه بسته شدن شیر در ابتدا از طریق تلفیق مدل شبی هسازی پدیده ضربه قوچ ( روش مشخصه) و مدل بهین هسازی چندهدفه NSGAII) ارائه و در ادامه به کمک نقاط بهینه واقع بر منحنی تبادل، با آموزش یک مدل هوشمند مبتنی بر ماشی نهای بردارپشتیبان، منحنی بسته شدن بهینه بدون نیاز به اجرای مد لهای شبی هسازی و بهین هسازی ب هدست م یآید. دقت نتایج مبتنی بر کاربرد ماشی نهای بردارپشتیبان ب هگون های است که امکانتصمی مگیری سریع، دقیق و بهینه د رخصوص چگونگی قطع جریان در یک بازه زمانی مشخص را امکا نپذیر کرده است