سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد غلامی پرشکوهی – دانشیار گروه ماشینهای کشاورزی واحد تاکستان
مجید رشیدی – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی واحد تاکستان
ایرج رنجبر – دانشیار گروه ماشینهای کشاورزی واحد تاکستان
سعید عباسی – مربی گروه ماشینهای کشاورزی واحد تاکستان

چکیده:

منحنی های همدما در دفع رطوبت، ذخیره و بسته‌بندی مواد غذایی مفید هستند. بخاطر ترکیبات پیچیده مواد غذایی، برآورد تئوری منحنی‌های همدما غیر ممکن بوده و اندازه‌گیری تجربی مورد نیاز می‌باشد. این تحقیق در سازمان سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران انجام شد. در این تحقیق منحنی های همدمای دفعی کشمش بیدانه سفید در دماهای ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سانتی‌گراد به روش ایستا (وزن سنجی) مطابق با دستور العمل COST 90 تعیین شد. برای ارائه مدل ریاضی مناسب به منظور توضیح رفتار تعادلی رطوبت کشمش، مدلهای گاب، اسمیت، ازوین، هالسی، هندرسون و آرسی وات مورد بررسی قرار گرفت که از آن میان مدل هالسی در دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد و مدل آرسی وات در دماهای ۴۰ تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد، بهترین برازش را نشان داد. همچنین انرژی پیوندی دفع در محتوای رطوبتی مختلف تعیین شد