سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرامرز فرشته صنیعی – همدان، دانشگاه بوعلیسینا
محمدمهدی امیری – همدان، دانشگاه بوعلیسینا

چکیده:

در این مطالعه با انجام آزمایشهای فشار حلقه برروی نمونههای آلیاژ AZ31منیزیم در دماها و نرخکرنشهای گوناگون منحنیهای نیرو-تغییرمکان بهدستآمده و با انجام روش تکراری عددی منحنی-های سیگموید عددی بهدستآمده و با منحنیهای سیگمویید موجود مقایسه شده است. مشاهده شده است که منحنیهای عددی بهدست آمده دارای اختلف زیادی با منحنیهای تحلیلی موجود میباشند. درخاتمه نیز با بهکار بردن هر دو روش منحنیهای موجود و منحنی- های عددی بهدست آمده برروی نتایج حاصل شده از آزمایش فشار حلقه، مشاهده میشود که منحنیهای عددی دارای دقت بهتری نسبت به منحنیهای تحلیلی موجود میباشند