سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشاد پیرملایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
علی اکبر ایمانی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
سعید اهری زاده – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
ابوالقاسم محمدی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز

چکیده:

عوامل زیادی باعث کاهش عملکرد سیب زمینی می شوند که در میان آنها ویروسهای سیب زمینی نقش مهمی را بازی می کنند. به منظور بررسی پراکنش ویروس ایکس سیب زمینی در مناطق سیب زمینی کاری شهرستان اردبیل و ارزیابی فاکتورهای محیطی موثر در تغییرات آن و تعیین بهترین مناطق برای تولید غده های سیب زمینی عاری از ویروس، از اواسط شهریور تا اواسط آبان سال ۱۳۸۷ به طور تصادفی از ۲۹ روستای سیب زمینی کاری مربوط به ۵ بخش شهرستان اردبیل نمونه برداری صورت گرفت. بررسی نمونه ها با آزمون الایزا از حیث وجود آلودگی به ویروس ایکس سیب زمینی صورت گرفت و نتایج تجزیه واریانس داد ههای حاصل نشان داد که بین بخشهای مورد نظر از نظر درصد آلودگی و نیز سایر فاکتورهای محیطی اختلاف معنی داری در سطوح احتمال ۵ و ۱ درصد وجود دارد، بطوریکه مقایسه میانگین بروش دانکن در سطح احتمال ۵ درصد نشان داد که بیشترین درصد آلودگی مربوط به مرکز خدمات فولادلو ( ۲۱ / ۴۶ %) و نیز کمترین درصد آلودگی مربوط به مرکز خدمات سرعین ( ۱۳ / ۲۱ %) و ۲۲ بهمن ( ۴۲ / ۲۱ %) است. همچنین نتایج نشان داد که بخش های سرعین و ۲۲ بهمن که دارای پایین ترین درصد آلودگی هستند، بالاترین ارزش را نسبت به فاکتورهای ارتفاع، مجموع بارندگی، حداقل دما، میانگین دمای روزانه، حداقل دمای مطلق و حداقل مطلق رطوبت و پایین ترین ارزش را نسبت به فاکتورهای حداکثر دما، میانگین حداقل رطوبت، میانگین حداکثر رطوبت، میانگین رطوبت، روزهای یخبندان، ساعات آفتابی و فشار هوا دارند. بنابراین می توان مناطقی که از نظر خصوصیات فوق مشابه با بخشهای فوق الذکر هستند برای تولید غد ههای سیب زمینی عاری از ویروس ایکس پیشنهاد کرد