سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرزاد صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع اب دانشگاه بیرجند
ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
حامد فروغی فر – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
علی شهیدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

چکیده:

کشورهای کم آب همچون ایران با محدودیت های هیدرولوژیکی فراوانی روبرو هستند که اغلب به کمبودبارش و بی نظمی پراکنش بارندگی منسوب می شود. این مسئله به ویژه در اجتماعات کشاورزی فقیر که متکی بر کشت دیم می باشند نمود بیشتری می یابد. اخیرا برای مدیریت این شرایط ابتکاراتی انجام شده که بر کشف گزینه های موثرتر برای تامین اب و تشخیص فرصت های بیشتر برای جمع آوری رواناب به عنوان یک توانایی جهت تامین اب در دسترس تاکید دارند. در راستای تعیین مناطقی که مستعد جمع آوری و انحصار رواناب هستند یک سیستم پشتیبانی تصمیم DSS ارائه شده است که با استفاده از قابلیت های GIS روندی منطقی را به منظور تسهیل تصمیمی گیری در رابطه با تعیین مناطق مستعد جمع آوری باران در دشت بیرجند فراهم می کند. چارچوب این سیستم برنامه جانبی Model Builder در نرم افزار ۹٫۳ ArcGIS می باشد. روند تعریف شده در این مقاله از ظرفیت تولید رواناب منطقه برای تصمیمی گیری استفاده می کند و اطلاعاتی چون نقشه پتانسیل تولید رواناب و نقشه های فاصله از مناطق مسکونی ، کشت ابی و کشت دیم پارامترهای ورودی به این سیستم هستند. با ترکیب نقشه های مذکور نقشه مناطق مستعد جمع اوری باران حاصل می شود. استعداد منطقه در جمع اوری باران در ۴ سطح ضعیف ، متوسط ، خوب و بسیار خوب تعریف شد که به ترتیب ۲۸/۳۸ ، ۴۳/۹ ، ۲۰/۹۱ ، ۷/۳ درصد از مساحت حوضه را به خود اختصاص می دهند.