سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدامین خضرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
محسن رضایی – استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

دراین تحقیق مناطق مستعد بهره برداری از آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی بوانات در استان فارس و در ۱۰۰ کیلومتری شمال شرق شهرستان شیراز مورد مطالعه قرارگرفته است برای انجام این کار از عکس های ماهواره ای لندست ETM+ باند ۷ و دیگر اطلاعات زمینی شامل اطلاعات ایستگاه هواشناسی و امار منابع آب استفاده گردیده است در پردازش اطلاعات از نرم افزار ArcGIS استفاده گردیده است لایه های اطلاعاتی مورد نیاز شامل لایه حوضه ابخیز لایه شیب با استفاده از لایه رقومی ارتفاع DEM لایه دما، بارش و لایه تراکم پوشش گیاهی تهیه و کلاس بندی شدند در نهایت لایه های اطلاعاتی برهم منطبق گردیده و براساس توصیف لایه ها مناطق مستعد منابع آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه تعیین گردید. در اخر برای صحت انجام کار مناطق ظهور چشمه ها و حفر چاه ها د رمنطقه تعیین شده و میزان تطابق بررسی گردید.