سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا خوش نظرپرشکوهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

چکیده:

به منظور تعیین مناسب ترین میزان بذر و بررسی اثرفاصله خطوط کشت برروی عملکرد دانه کلزا آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی طی دوسال زراعی درایستگاه تحقیقات اسماعیل اباد قزوین به اجرا درآمد نظر به اهمیت تراکم بوته و نقش آن درعملکرد دانه کلزا چهارمیزان مختلف بذر شامل ۴و۶و۸و۱۰ کیلوگرم درهکتار و دوفاصله خط کشت ۱۵و۳۰ سانتیمتر درچهارتکرار برروی یک رقم جدید پاییزه کلزا به نام Okapi به عنوان رقمی توصیه شده درمناطق معتدل سرد مورد مطالعه قرارگرفت درطول دوره رشد علاوه برمراقبتهای زراعی لازم ازصفات مختلفی همچون تعداد روز تا سبز کردن تعدادروز تا شروع و خاتمه گلدهی طول دوره گلدهی ارتفاع بوته تعدادکپسول دربوته تعداددانه درکپسول و غیره یادداشت برداری بعمل آمد پس از برداشت نیز عملکرد دانه و وزن هزاردانه تعیین گردید سپس نمونه های ۴۰ گرمی ازهرتیمار جهت تعیین درصد روغن به آزمایشگاه ارسال گردید نتایج تجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه مشخ نمود که اختلاف بین فواصل خطوط کاشت معنی دار نبود اما ازنظر میزان بذر اختلاف معنی داردرسطح ۱ درصد مشاهده شد.