سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مجید آقاعلیخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
جهانفر دانشیان – استادیارگروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس
عماد رحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور تعیین بهترین مدت پیش تیمار اسمزی با هدف بهبود کیفیت جوانه زنی بذر های سویای متأثر از تنش خشکی درزمان تشکیل، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار به اجرا در آمد. عوامل مورد بررسی شامل تنش خشکی اعمال شده روی پایه مادری سویا (رقم ۰۳۲ ) در ۳ سطح، آبیاری بعد از ۵۰ (عدم تنش)، ۱۰۰ (تنش خفیف) و ۱۵۰ (تنش شدید) میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس و مدت زمان پیش تیمار اسمزی توسط محلول پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ با پتانسیل ۱۰ – بار در ۴ سطح ۶ و۱۲ و۱۸ و ۲۴ ساعت بودند. کلیه ی آزمایش های جوانه زنی در سال ۱۳۸۸ در فیتوترون مدلSTC1300 در آزمایشگاه گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. صفات مورد بررسی شامل تعداد بذر های جوانه زده و گیاهچه های عادی و غیر عادی و شاخص های متوسط زمان جوانه زنی، درصد، ضریب و متوسط روزانه جوانه زنی بودند. نتایج آزمایش نشان داد که انجام پیش تیمار اسمزی به مدت ۱۸ ساعت سبب بهبود معنی دار جوانه زنی در سطح تنش شدید گردید. البته این بهبود در سطوح عدم تنش و تنش خفیف نیز مشاهده شد ولی با تیمار های ۶ و ۱۲ ساعت در گروه آماری مشابهی قرار گرفتند