سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی حیدری – کارشناس ارشد جنگلداری،اداره کل منابع طبیعی استان ایلام و مدرس مدعو دا
حجت اله فتحی – رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی استان ایلام
کامبیز منصوری – کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان ایلام
علی نجفی فر – عضو هیت علمی دانشگاه ایلام،دانشکده کشاورزی

چکیده:

کاهش سطح جنگل ها بویژه در سالهای اخیر در اثر عوامل مخرب مختلف ، اهمیت تهیه نهال های با کیفیت برای جنگلکاری ها را بیش از پیش آشکار کرده است.آبیاری از عوامل بسیار حیاتی در رشد و کیفیت نهال های تولیدی در نهالستان ها است که تاثیر بسزایی در استقرار آتی آنها در طبیعت دارد.متاسفانه در نهالستان ها برنامه علمی برای تعیین میزان و فاصله آبیاری ها بر اساس نوع گونه وجود ندارد و در بسیاری از موارد کمتر یا بیشتر از حد مناسب نهال ها آبیاری می شوند که اثرات نامطلوبی بر روی نهال ها می گذارد.بنه ازگونه های اقتصادی و با ارزش زاگرس است که با توجه به ضعف زادآوری طبیعی آن در اثر عوامل مخرب نیاز به جنگلکاری دارد و این مهم جز با تهیه نهال های با کیفیت میسر نمی شود.این مطالعه در یک نهالستان موقت در جاده ارتباطی که ارتفاعات شلم را به دهستانمیش خاص متصل می کند انجام شده است. در این مطالعه ویژ گی های مرفولوژیک بنه در تیمارهای مختلف آبیاری ۹،۵،۳،۲ و ۱۱ روز یک بار بررسی شد. بر اساس نتایج این پژوهش با آبیاری ۵ رور یکبار نهال ها شرایط مناسب مرفولوژیک را داشتند و نیازی به آبیاری ۲ و ۳ روز نمی باشد که این می تواند هم در کاهش مصرف آب در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران و هم در تولید نهال های با کیفیت که بهترین خصوصیات مرفولوژیک و درنتیجه شانساستقرار را در طبیعت داشته باشند اثر گذار باشد.