سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا الازمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
عباسعلی نوری نیا – استادیار ومربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استا ن گلستا
محمدرضا داداشی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
مهدی کلاته عربی – استادیار ومربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استا ن گلستا

چکیده:

به منوور بررسی اثر مقادیر نیتروژ و زما برش علوفه بر عملکرد دانره و علوفره ژنوتیر جرو بردو پوشرینه شماره ۱۷ گرگا آزمایشی بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه کشاورزی گرگا در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ اجرا گردید. تیمارهای آزمرایک شرامل سره سرطح نیتروژن ۷۵،۱۵۰،۲۲۵ کیلوگرم نیتروژ در هکتار به صورت کود اوره در کرت اصلی و سه زمان برش علوفه شامل عدم برش علوفه برش علوفه درمرحله ظهور گره اول ساقه بردو قطع مریستم زایشی و برش علوفه در مرحله ظهور گره سوم ساقه اصلی در کرت های فرعی قرار داشتند. بررسی اثرات متقابل مقادیر نیترروژ ن و زمان برداشت نشا داد که بیشترین عملکرد دانه با میانگین تولید ۳۶۷۶ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار عدم برش و مصرف ۱۱۱ کیلوگرم نیتروژ در هکتار و کمترین عملکرد دانه با میانگین تولید ۱۴۴۵ کیلوگرم در هکتار مربروط به تیمار برداشت در اواسط ساقه رفتن با مصرف ۷۵ کیلوگرم نیتروژ در هکتار بوده است.