سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود بحرینی مطلق – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع اب دانشگاه زابل
محمودرضا ملایی نیا – استادیار گروه مهندسی اب دانشگاه زابل
جابر سلطانی – استادیار گروه مهندسی اب- دانشگاه زابل
علی جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع اب

چکیده:

مدیریت بهینه منابع ابی، و حفظ و ارتقای کیفیت ان ها، نیازمند به وجود داده هایی در زمینه موقعیت، مقدار و پراکنش عوامل شیمیایی اب در یک منطقه جغرافیایی معین می باشد. انتخاب و دقت روش های مناسب پهنه بندی و تهیه تغییرات ویژگی های کیفی اب های زیرزمینی بستگی به شرایط منطقه و وجود امار و داده های کافی در ان دارد، که انتخاب صحیح ان ها گامی اساسی و مهم در مدیریت منابع ابی منطقه به شمار می رود. هدف از انجام این پژوهش تعیین مناسب ترین روش میان یابی به منظور بررسی و تحلیل مکتنی اندازه TDS وTH اب های زیرزمینی شهرستان فسا واقع در استان فارس بود. بدین منظور ، از روش های زمین اماری مانند کریجینگ معمولی و کریجینگ ساده و روش های معیین مانند عکس فاصله، تابع شعاعی استفاده شد. نتایج نشان دادند که روش کریجینگ معمولی به دلیل داشتن ME وRMSE پایین تر جهت تهیه نقشه تغییرات TDS و روش کریجینگ ساده جهت تهیه قشه تغییرات TH در منطقه مناسب ترین است. در نهایت نقشه تغییرات TDS و TH با استفاده از نرم افزار ARCGIS رسم گردید.