سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

افشین جهانشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه زابل
عین اله روحی مقدم – استادیار گروه مرتع و آبخیز دانشگاه زابل

چکیده:

مدیریت بهینه ی منابع آبی، و حفظ و ارتقای کیفیت آن ها، نیازمند به وجود داده-هایی در زمینه ی موقعیت، مقدار و پراکنش عوامل شیمیایی آب در یک منطقه ی جغرافیایی معین می باشد. انتخاب و دقت روش های مناسب پهنه بندی و تهیه ی نقشه ی تغییرات ویژگی های کیفی آب های زیرزمینی بستگی به شرایط منطقه و وجود آمار و داده های کافی در آن دارد که انتخاب صحیح آن ها گامی اساسی و مهم در مدیریت منابع آبی منطقه به شمار می رود. هدف از انجام این تحقق انتخاب مناسب ترین روش میان یابی به منظور بررسی و تحلیل مکانی اندازه ی چهار پارامتر کیفی مهم شامل TDS، TH، PH و EC با استفاده از روش های مختلف زمین آمار در دشت دولت آباد واقع در جنوب استان کرمان و در نهایت انتخاب مناسب ترین روش می باشد. در این تحقیق از روش های زمین آمار شامل کریجینگ معمولی و کریجینگ ساده و روش هایی مانند عکس فاصله و تابع شعاعی استفاده شد. مقایسه پارامترهای آماری از قبیل میانگین ریشه مربعات خطا (RMSE)، میانگین خطا (ME) و میانگین خطای استاندارد (ASE) از روش ارزیابی صحت نشان داد که روش کریجینگ معمولی جهت تهیه نقشه های تغییرات هر چهار پارامتر کیفی در منطقه مناسب ترین است. در نهایت نقشه تغییرات PH و EC و نقشه پهنه بندی TDS و TH دشت دولت آباد از لحاظ مصارف شرب با استفاده از نرم افزار ARCGIS ترسیم گردید.