سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

گل افشان نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
حسین زینی وند – استادیار دانشگاه لرستان

چکیده:

آب از مهمترین عوامل فرسایشی پوسته زمین بوده و در مسیر حرکت خود موادی را به صورت محلول، معلق و بار بستر حمل می کند. این مواد، از روی دامنه ها و دشت ها شسته شده و باعثفرسایش خاک، فقر پوشش گیاهی و تخریب محیط زیست می گردد. جهت بهینه سازی رابطه دبیآب و رسوب در حوزه ، ابتدا اقدام به آزمون همگنی داده ها با استفاده از روش اسمیرنف- کلموگروفگردید.جهت تعیین روش مناسب تخمین رسوب معلق در ایستگاه هیدرومتری دوآب ویسیان واقع بررودخانه کشکان، ۴۰۲ داده دبی جریان متناسب با دبی رسوب در طول سال آماری ۱۳۵۰ الی ۱۳۸۷ موردبررسی قرارگرفت. برای تعیین ضریب همبستگی بین دبی جریان ودبی رسوب ازشش مدل ، شامل مدلهای: خطی، حدوسط دستهها، ماهانه و فصلی، دوره مشابه هیدرولوژیکی و دوره کمآبی و پرآبی،اقدام به انتخاب مدل مناسب که دارای بهترین قابلیت پیشبینی باشد، شد. .نتایج نشان داد مدل حد وسط دستهها دربین مدلهای مورد آزمون دارای کمترین میانگین مربعات خطا بوده وبهترین قابلیتپیشبینی را در برآورد رسوب ایستگاه مورد مطالعه داراست.