سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

گل افشان نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
ناصر طهماسبی پور – استادیار دانشگاه لرستان

چکیده:

فرسایش خاک یکی فرایند پیچیده پویاست که دراثر تخریب خاک سطحی انتقال و ته نشست آن درمناطق دیگر رخ میدهد اندازه گیری فرسایش باید دریک دوره آماری بلندمدت و با داده های کافی صورت گیرد جهت تعیین روش مناسب تخمین رسوب معلق درایستگاه هیدرومتری برفتاب که واوقع بررودخانه مادیان رود ۲۵۷ داده دبی جریان متناسب با دبی رسوب درطول سال آماری ۱۳۵۰ تا ۸۷ مورد بررسی قرارگرفت برای تعیین ضریب همبستگی بین دبی جریان و دبی رسوب از پنج مدل شامل مدلهای: خطی ، حدوسط دسته ها، ماهانه و فصلی، دوره مشابه هیدرولوژیکی استفاده کرده با نظر به اینکه انتخاب مدل مناسب که دارای بهترین قابلیت پیش بینی می باشد نتایج نشان داد مدل حدوسط داده ها دربین مدلهای مورد آزمون دارای کمترین میانگین مربعاتخطا بوده و بهترین قابلیت پیش بینی را دربرآرود رسوب ایستگاه مورد مطالعه داراست.