سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حنیف سپاهی – اداره تولیدات دامی وگیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیب وسوران، است
فرشاد صادقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی بهترین رقم گرده زا در رقم خرمای ربی در شهرستان سیب و سوران، استان سیستان و بلوچستان در سال زراعی ۸۹-۸۸ انجام گرفت. در این تحقیق از ۳ رقم گرده زای محلی با اسامی M003 و M002 و M001 که بیشترین سطح زیر کشت ارقام نر منطقه را دارند، استفاده گردید. این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳تکرارانجام شد. دراین تحقیق ابتدا ۶ اصله درخت خرمای ربی که ازنظرسن،ارتفاع وقدرت باردهی دارای شرایط یکسانی بودند، انتخاب شدند. در هر درخت تعداد ۹خوشه با در نظرگرفتن نسبت برگ به خوشه ۱۲ به ۱انتخاب و بقیه خوشه ها حذف شدند.هر دو درخت یک تکرار وهرخوشه یک تیمار در نظر گرفته شد. ساعت گرده افشانی برای همه تیمارها یکسان ( ۱۰ صبح) انتخاب گردید. در زمان بررسی فاکتورهای آزمایشی، تعداد ۲۰ میوه از هر خوشه بطورتصادفی انتخاب و فاکتورهای pH و TSS اسیدیته و قند کل، قند احیاء، ساکارز، وزن، قطر و طول هسته و میوه در سه مرحله خلال (خارک) ،رطب و خرما مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رقم گرده زای M001 بهتر از دو رقم دیگر بود.