سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم همدمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسن قنبرابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عمران محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد یاورزاده – دانش اموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری

چکیده:

سیل از جمله پدیده هایی استکه در گوشه و کنار جهان هرساله جان و مال بسیاری از مردم را به مخاطره می اندازد هرگونه برناماه ریزی و یا طراحی درحوزه های آبخیز باید براساس تجزیه و تحلیل داده های هیدرولوژی و هواشناسی مربوط به آن حوضه صورت گیرد در هیدرولوژی نمی توان زمان دقیق یک پدیده مانند سیلاب یا دبی مورد نظر را تعیین نمود ولی می توان نحوه وقوع حوادث قبلی را بررسی کرده و احتمال وقوع متوسط آنها را بدست آورد و سپس ابعاد سازه ها را متناسب با آنها طراحی کرد دراین مطالعه پس از انجام مراحل بررسی کیفیت داده های مربوط با استفاده از توزیع تجربی ویبول و توزیع های نظری پیرسون تیپ ۳ ، لوگ پیرسون تیپ ۳ و گمبل نوع ۱ با کمک نرم افزار اسمادا منحنیهای تجربی و نظری به دست آمد. از آنجا که در روش گرافیکی برای انتخاب بهترین توزیع های اماری منحنی تجربی با منحنی نظری مقایسه می شود.