سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهرام مجدنصیری – استاد یار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
سیدمحمدرضا حجازی دهاقانی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

در استان اصفهان حدود یک هزار هکتار از سطح زیرکشت محصولات بهاره به کشت انواع حبوبات اختصاص دارد. همچنین بخش عمده تولید انواع لوبیا از جمله لوبیا چیتی در شهرستان دهاقان می باشد. لاین ۵۷ – ۶۱ – ۱ به عنوان رقم مناسب منطقه طی دو سال متوالی از سال ۱۳۸۶ به منظور تعیین مناس بترین شرایط تولید از نظر تاریخ کاشت وتراکم بوته مورد بررسی قرار گرفت. بررسی تجزیه واریانس مرکب دوسال آزمایش وهمچنین مقایسه میانگینها نشان داد که کلیه اجزای عملکرد دانه به جز وزن صد دانه تحت تأثیر تاریخ کاشت واقع شدند. درمجموع دو سال بررسی، تاریخ کاشت دوم یعنی ۱۶ خرداد ماه به عنوان مناسب ترین زمان کاشت این لاین از نظر برتری تعداد دانه در غلاف وعملکرد دانه تعیین شد. اثر فاصله ردیف های کاشت بر روی تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه معنی دار بود. فاصله بوته ها روی ردیف نیز برکلیه اجزای عملکرد وعملکرد اثر معنی دار داشت. درمجموع از لحاظ تراکم کاشت، تراکم ۲۰ بوته در متر مربع یعنی فواصل ردیف و بین بوته به ترتیب ۵۰ و ۱۰ سانتی متر مناس بترین شرایط تولید لاین ۵۷ – ۶۱ – ۱ را فراهم نمود