سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران شرفی زاده – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
محمدرضا عنایت قلی زاده – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر و دانشجوی دکتری
ناظر آریان نیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

برای دستیابی به بهترین الگوی کاشت برای تولید بذر ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۴، آزمایشی در سال ۱۳۸۶ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تیما ر و ۴ تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول انجام گردید. تیمارهای مورد استفاده عبارت بودند ا ز: D1 (لاین های پدری و مادری به صورت یک ردیف روی هر پشته)، D2 (لاین های پدری دو ردیف و لاین های مادری یک ردیف روی هر پشته)، D3 (لاین های پدری و مادری دو ردیف روی هر پشته) و D4 (لاین های پدری یک و لاین های مادری دو ردیف روی هر پشته). نتایج به دست آمده نشان داد که الگوی کاشت، اثر معنی داری بر روی برخی از صفات اندازه گیری شده، داشت. وزن دانه در بلال (حداکثر ۹۷ گرم)، نسبت وزن دانه به بلال (حداکثر ۶۶% )، و عملکرد دانه با تغییر در الگوی کاشت از تک ردیفه به دو ردیفه به طور معن یداری افزایش یافتند. در مجموع با تغییر الگوی کاشت از تک ردیفه به دو ردیفه برخی از صفات مورد بررسی افزایش یافت. اما میان هیچ یک از تیمارهای مربوط به الگوی کاشت دو ردیفه اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. از میان تیمارهای مربوط به الگوی کاشت دو ردیفه، تیمار چهارم (فقط مادری و خطوط پدری یک ردیف روی هر پشته) بهترین اثر را بر روی عملکرد داشت و بدین جهت از سایر تیمارها ( ۲۷۵۳ کیلوگرم در هکتار) برتر بود.