سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی سعیدان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدناصر علوی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اطلاعات انسان شناختی یک ضرورت اساسی جهت برابری صحیح مقتضیات ماشین با توانایی های انسان است صندلی یکی از قسمت های مهم تراکتور است که درصورت مناسب نبودن ابعاد آن با اندازه بدن کاربران باعث خستگی زودهنگام وتولید استرس درراننده می شود بدین منظور دراین تحقیق سعی شد با استفاده از داده های ارگونومیکی که از ۲۵۰ کاربرتراکتور در۵ استان کشور بدست آمد جهت تعیین بهینه ارتفاع و فاصله افقی صندلی تراکتور استفاده شود با استفاده از صدکهای پنجم پنجاهم و نودوپنجم داده های ارگونومیکی که شامل طول پا طول دست ارتفاع بدن درحالت نشسته بود توابع عضویت مناسب برای چهارورودی و دوخروجی تعیین گردید و قواعد فازی با مشورت افرادخبره تعیین شد. سپس چهارورودی که شامل مقدار متوسط اندازه های تن سنجی درپنج استان بود به عنوان ورودی به سیستم فازی داده شد و خروجی ها بدست آمد نتایج نشان میدهد که بهترین فاصله عمودی نقطه مرجع صندلی از پدال ترمز ۳۷٫۲ سانتیمتر و بهترین فاصله افقی از پدال ترمز ۷۹٫۷ سانتیمتر است.