سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیروس امیرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
جعفر نیکبخت – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
حسن اوجاقلو – دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

خطر آلوده شدن و پایین آمدن کیفیت منابع آب زیرزمینی یکی از دغدغههای اصلی در بخش مدیریت منابع آب کشورمیباشد. در نتیجه جهت مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی اطلاع دقیق از مشخصات کیفی آنها امری ضروری است. در تحقیق حاضر اقدام به تهیه نقشه پهنه بندی دو پارامتر کیفی مهم آب زیرزمینی ( شوریEcو نسبت جذب سدیمی SARبا استفاده از روشهای مختلف زمین آمار و در نهایت انتخاب مناسبترین روش گردید. منطقه مورد مطالعه دشت میاندوآب یکی از دشتهای استان آذربایجان غربی بود که به منظور تهیه نقشههای پهنه بندی، از آمار کیفی آب زیرزمینی مربوط به سال ۱۳۸۵ برای بیش از ۵۸ نقطه برداشت شده استفاده گردید. روش های زمین آماری استفاده شده در اینتحقیق شامل روشهای کریجینگ معمولیOKروش عکس فاصلهIDWتابع شعاعیRBFتخمینگر موضعی LPIو تخمینگر عامGPIبود. نتایج نشان داد روشهای مورد مطالعه از دقت قابل قبولی در تخمین میزان شوری و نسبت جذب سدیمی آب زیرزمینی داشته اند. مقایسه پارامترهای آماری از قبیل ضریب همبستگی، میانگین ریشه مربعات خطا ومیانگین خطای مطلق حاصل از روش ارزیابی متقابل نشان داد روشهای تخمینگر موضعیLPIو عکس فاصلهIDWبترتیب به عنوان روشهای مناسب زمین آماری جهت پهنه بندی میزان هدایت الکتریکیEcو نسبت جذبی سدیمSAR) آب زیرزمینی در دشت مورد مطالعه میباشند.