سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهری عبدی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار گروه مهندسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیراحمد دهقانی – استادیاران گروه مهندسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان۳
موسی حسام – استادیاران گروه مهندسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

کاربرد معادلات رگرسیونی منحنیهای سنجه رسوب یکی از معمولترین روشهای برآورد بار رسوبی معلق رودخان ههاست. از آنجایی که در این معادلات تنها یک متغیر مستقل وارد میشود، از اینرو این منحنیها قادر به پیشبینی دقیق و صحیح مقدار بار رسوبی واقعی رودخانهها نمیباشد. بنابراین سعی میشود با اعمال شرایط یا تغییراتی در آنها از جمله دستهبندی دادهها، میزان این خطا را کاهش داد. یکی از رو شهای مرسوم در برآورد دبی رسوب، رو شهای هیدرولوژیکی شامل دستهبندی دادهها به صورت سالانه، فصلی، دوره مشابه هیدرولوژیکی، دوره پرآب و کمآب، دبی کلاسه، وضعیت هیدروگراف جریان و روش حدوسط دستهها م یباشند. در تحقیق حاضر با استفاده از این رو شها اقدام به برآورد رسوب در حوزه معرف کسیلیان شده است. با مقایسه شاخصهای آماری نظیر ضریب همبستگی، ضریب ناش – ساتکلیف، ریشه میانگین مربعات خطا و نسبت اختلاف، مناسبترین روش برآورد بارمعلق رسوبات انتخاب شد. نتایج این مطالعه نشان داد که روش حد وسط دسته با مناسبترین روش در برآورد بار معلق بوده و بر این اساس متوسط دبی رسوب روزانه در آن ۳۶۴۲۶/۳۴۶ تن در روز برآورد شد.