سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدجمال سجادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
سیدعلی طباطبایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
حسین شمسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
دانیال آبادی خواه ده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تراکم های مختلف بوته در هکتار بر خصوصیات رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام جو،آزمایشی در پاییز ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات استان یزد اجرا گردید . طرح آماری بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار و فاکتورهای آزمایشی شامل دو رقم جو (یوسف نصرت و فجر ) و تراکم های مختلف ۱ ، ۲٫۵ و ۴و ۵٫۵ و ۷ میلیون بوته در هکتار در فاصله ردیف های ۲۰ سانتی متر در کرتهائی به ابعاد۱۰×۲ متر بود. نتایج حاصله از تجزیه صفات مورد بررسی در ارقام جو نشان داد که رقم والفجر به لحاظ برخورداری از بعضی صفات مطلوب گیاهی از جمله دوره طولانی تر رشد رویشی، سرعت بیشتر پرشدن دانه، ارتفاع و قطر بیشتر ساقه و مقاومت بیشتر در مقابل ورس نسبت به رق م نصرت ، موجب ذخیره سازی بهتر مواد فتوسنتزی در ساقه و انتقال سریعتر آن به دانه گردید. بطوریکه عملکرد دانه در رقم نصرت ۷۱۱۷ کیلوگرم در هکتار و در رقم یوسف ۵۷۶۴ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. از نظر بعضی صفات دیگر مثل وزن خشک اندامهای هوائی در واحد سطح، شاخص سطح برگ و توزیع عمودی آن و عملکرد بیولوژیکی بین ارقام تفاوت معنی دار مشاهده نگردید . وزن خشک اندامهای هوائی، عملکرد بیولوژیکی، شاخص سطح برگ و توزیع عمودی آن و عملکرد بیولوژیکی بین ارقام تفاوت معنی دار مشاهده نگردید. وزن خشک اندامهای هوائی، عملکرد بیولوژیکی، شا خص سطح برگ کل و شاخص ۵ میلیون بوته در هکتار افزایش و در تراکم بالاتر کاهش یافت . سطح ˆ سطح برگ پرچم با افزایش تراکم تا میزان ۵ برگ پرچم در رقم آریوات بیشتر از رقم نصرت گردید. ولی بلحاظ مواجه شدن این رقم با ورس در مرحله گرده افشانی، موجب اختلال در نقل و انتقال مواد فتوسنتزی به داخل دانه شده و ضریب برداشت و در نتیجه عملکرد دانه رقم آریوات کمتر از رقم والفجر گردید. حداکثر عملکرد دانه در تراکم ۴ میلیون بوته در هکتار بدست آمد که عمدتاو به ترتیب اهمیت به تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در مترمربع و وزن هزاردانه بیشتر ارتباط داشت