سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی اصلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
هادی نظرپور – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

یکی از مشکلات سدهای بتنی وزنی هزینه بالای بتنریزی از نظر حجم بالای سد است. جهت رسیدن به گزینه بهینه، ناچار به تعریف مسئله بهینهسازی در این مسائل خواهیم بود. بهترین ابعاد، ابعادی میباشند که با تأمین شرایط پایداری، کمترین حجمبتنریزی را دارا باشند. لذا در این تحقیق، از روش ژنتیک که جزء رو شهای هوشمند است، جهت تعیین ابعاد بهینه مقطع سد بتنی استفاده شده است. در بررسی قیود تنش، در این مسئله، تنش فشاری در ترازهای بالاتر به دست آمده، حداکثر تنش بهدست آمده در الگوریتم بهینهساز قرار داده شده و مسئله، حل شده و با نتایج مسئله در حالت بدون تحلیل تراز به تراز تنش،مقایسه شده است.