سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طاهره زرنوشه فراهانی – دانشجو، دانشگاه صنعتی شاهرود
قدمعلی باقریان دهقی –
منصور عرب چم جنگلی –

چکیده:

در این مقاله، یک روش ساده و حساس برای پیش تغلیظ کبالت (II) با استخراج فاز جامد بر- خط و اندازه گیری آن بوسیله دستگاه جذب اتمی شعله ای گزارش شده است. جاذب به کار برده شده در این روش از اصلاح شیمیایی بر روی پلی وینیل کلراید(PVC) توسط ۳-(۲- تیازولیل آزو) ۶،۲- دی آمینو پیریدین (۲و۶-TADAP) تهیه شد. اساس این روش بازداری آنالیت موجود در نمونه های محلول بافر ی شده توسط تشکیل کمپلکس با جاذب مذکور درون یک میکروستون، سپس شویش آنالیت توسط هیدروکلریک اسید یک نرمال و اندازه گیری جذب آن به صورت بر-خط با دستگاه جذب اتمی شعله ای میباشد. پارامتر های مختلف از جمله pH ، نوع بافر، سرعت جریان پیش تغلیظ و شویش، طول ستون، نوع شوینده، حجم بافرو غلظت شوینده بررسی و بهینه شدند. تحت شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون رسم شد که در دامنه ۴ تا ۱۵۰ میکرو گرم بر لیتر خطی بود. حد تشخیص روش ۶/۱میکرو گرم بر لیتر بدست آمد.این روش با موفقیت برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم کبالت (II) در نمونه های آب به کاربرده شد.