سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

بطور کلی فرسایش و رسوب در ایران پدیده ای جدی است که پیش بینی شدت عمل آن برای مناطق فاقد ایستگاه اندازه گیری ضروری می باشد. امروزه با استفاده از روشهای مختلفی می توان عوامل تخریب را شناسایی کرد و روش مناسب را برای برآورد نرخ فرسایش در اراضی مربوطه ارائه نمود. با توجه به اینکه غالب روشهای اندازه گیری متکی به مدلهای تجربی میباشد. از این رو استفاده از یک روش جایگزین همواره احساس می شود. در این مطالعه مقدار فرسایش با استفاده از یقه درختان تحمین زده می شود که تنه درخت را بعنوان یک شاخص در نظر می گیریم و درصدی از یقه درخت را که به علت فرسایش در سطح زمین نمایان می شود را اندازه گیری و با در دست داشتن سن درخت، نرخ فرسایش را در منطقه محاسبه می کنیم.