سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مهبد – دانشجوی دکتری بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
شاهرخ زندپارسا – دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

چکیده:

مفهوم ظرفیت زراعی Field Capacity برای بیان ظرفیت نگهداری آب در خاک مورد استفاده قرار میگیرد تخمین درست از مقدار رطوبت ظرفیت زراعی خاک عامل مهمی در تعیین مقدار تقاضا در توزیع منابع آب و مدیریت بهینه منابع آب در بخش کشاورزی می باشد دراین پژوهش مقدار ظرفیت زراعی در شرایط مزرعه خاک سری های اساتید را مجردی دانشکده و پمپ نمازی با استفاده از زهکش داخلی تخمین زده شدند. برای این منظور کرتی به ابعاد ۲×۲ متر مربع در منطقه تحت پوشش هر خاک ایجاد و آبیاری شد تا به رطوبت نزدیک به اشباع برسد سپس برای جلوگیری از تبخیر از سطح خاک و نفوذ باران سطح کرت با پلاستیک پوشیده شد. رطوبت حجمی و ارتفاع فشار آب خاک به صورت روزانه به ترتیب با استفاده از تانسیومتر و حسگرهای TDR در سه عمق اندازه گیری شدند. همچنین با استفاده از نمونه هایی که در هر محل هر ازمایش تهیه شده بودند رطوبت حجمی نمونه ها در ارتفاع فشارهای ۳/۳- و ۱- و ۰/۰۵- m در ازمایشگاه تعیین شدند.