سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فتانه پرهیزکارخاجانی – دانشجویکارشناسی ارشد زراعت
رضا امیری – استادیار دانشگاه تهران
حمید ایراننژاد – استاد دانشگاه تهران
حسین اورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاس بر میزان روغن و عملکرد، کتان روغنی، آزمایشی به صورتفاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به اجرا در آمد. فاکتورهای مورد بررسی، سطوح مختلف نیتروژن شامل سه سطح ( ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم در هکتارنیتروژن خالص )، سطوح مختلف فسفر شامل سه سطح ( ۴۰ و ۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتارفسفر خالص ) و سطوح مختلف پتاسیم شامل سه سطح ( ۴۰ و۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار پتاس خالص ) بود. صفت های مورد مطالعه در این آزمایش شامل ، درصد روغن عملکرد روغن، تعداد کپسول، وزن هزار دانه، عملکرد دانه در هکتار، بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثرات اصلی سطوح مختلف کود نیتروژن، فسفر و پتاس و برهمکنش نیتروژن× فسفر بر عملکرد دانه و تعداد کپسول، و اثرات اصلی سطوح مختلف کودنیتروژن و فسفر و برهمکنش نیتروژن× فسفر بر عملکرد روغن از لحاظ آماری اختلاف معنی داری را نشان دادند.نتایج مقایسه میانگین ها براساس آزمونLSD نشان داد که بالاترین تعداد کپسول و عملکرد دانه در هکتار ۲۳۸۴/۲۸ کیلوگرم درهکتار با کاربرد ۹۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار کود فسفر حاصل شد. بالاترین وزن هزار دانه ۴/۹۰ گرم با مصرف ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار فسفر بدست آمد. بالاترین عملکرد روغن۹۳۹/۱۹ به ترتیب با مصرف ۹۰ ، ۱۲۰ کیلوگرم در هکتارنیتروژن و فسفر حاصل گردید. البته این ترکیب کودی اختلاف معنی دار آماری با ترکیب کودی ۹۰ و ۸۰ کیلوگرم در هکتارنیتروژن و فسفر نشان نداد. براساس نتایج حاصل از این پژوهش درصد روغن تحت تأثیر سطوح کودی قرار نگرفت.