سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی عباسی – کارشناس ارشد مهندسی عمران، مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرم
آیروم معین زاده – کارشناس ارشد مهندسین مشاور آب-نیرو؛، سد قدرونی کرمان
محمدتقی کاظمی – دکتری سازه
محمود هریسچیان – دکتری سازه

چکیده:

یکی از مسائل مهم در طرح اختلاط پایه بتن غلتکی مورد استفاده در سدها، تعیین مقدار بهینه نسبت آب به سیمان است. در بتن غلتکی، کارآییVebe از مه مترین عوامل تعیین کننده طراحی مخلوط بتن است که به شرایط اقلیم یمنطقه، مصالح مصرفی و امکانات اجرایی دارد.در این تحقیق جهت تعیین مقدار بهینه آب مصرفی در طرح اختلاط پایه با ثابت نگاه داشتن مقدار سنگدان هها و سیمان مصرفی و با تغییر نسب اب به سیمان بصورت ۰/۴۵ و ۰/۵ ، ۰/۵۵ ، ۰/۶ زمان کارایی VB ووزن مخصوص تعیین شد. براساس نتایج این مطالعات برای سد قدرونی زمان کارآیی مناسب بین ۵ تا ۲۲ ثانیه، چگالی ۲/۴۷۷و نسبت آب به سیمان ۰/۵ جهت طرح اختلاط بتن پایه به دست آمد.