سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهروز خرمی – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی
عادل پیرایش –

چکیده:

سیب زمینی از محصولاتی است که ارزش غذایی بالایی دارد و مصرف سرانه آن درکشور ایران ۱۱ کیلوگرم بیشتر از مصرف جهانی است استان اردبیل با تولید حدود ۲۰ درصد سیب زمینی کشور حائز رتبهدوم درکشور می باشد و صادرات سیب زمینی سهم ۸۰ درصدی صادرات کشاورزی این استان را تشکیل میدهد اما نبود آگاهی از میزان استفاده نهاده ها و غیرواقعی بودن قیمت آنها تولید این محصول را با مشکلاتی مواجهکرده است یکی ازاین نهاده ها آب است که مدیریت صحیح آن و آگاهی از مقدار بهینه ا ستفاده می تواند در رفع برخیمشکلات مثل کم آبی موثر باشد دراین مطالعه از دو روش حداکثر سازی سوود با تخمین تابع تولید و حداقل سازی هزینه به تعیین مقدار استفاده بهینه از نهاده آب درتولید سیب زمینی استان اردبیل پرداختهمی شود که برای نیل به این هدف از داده های جمع آوری شده در رسال زراعی ۸۸-۸۷ بهره گرفته شده است درروش تولید بعد از محاسبه تولید نهایی نهاده آب و مساوی قرار دادن ارزش تولید نهایی با قیمت آن و حل معادله مقدار بهینه ۱۳۹۱۳ متر مکعب بدست آمد.