سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اکبر بابایی – مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهوا
الهام احمدپور – معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نعمت اله جعفرزاده – مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهوا
زهرا نظری – گروه شم شناسی دانشکده داروسازی دانشگاه جندی شاپوراهواز

چکیده:

آلودگی محیط زیست به ترکیبات آلکیل فنل اتوکسیلات در سرتاسرجهان مشاهده شده است نونیل فنل پلی اتوکسیلات و مشتقات آن از طریق دفع فاضلاب ها وارد محیط زیست شده و به علت خصوصیات زیست ستیزی و سمیت برای موجودات زنده و دارا بودن پتانسیل مختل کنندگی سیستم غدد درون ریز موجب نگرانی هستند. این مطالعه با هدف اندازه گیری مشتقات آلکیل فنل اتوکسیلات ها شامل نونیل فنل، نونیل مونواتوکسیلات و نونیل فنل دی اتوکسیلات در آب و رسوبات رودخانه کارون در ده ایستگاه و در دو فصل تر دی ماه ۱۳۸۸ تا فروردین ماه ۸۹ و خشک خرداد تا شهریور ماه ۸۹ انجام گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که غلظت ترکیبات فوق در آب رود کارون به ترتیب ۱/۳۵۷-۰/۰۹۴μg/L ، ۰/۲۸۱-۰/۰۴۵μg/L و ۰/۰۲۷-۰/۰۸۱μg/L> و غلظت این ترکیبات در رسوبات رودکارون به ترتیب ۲/۶۹-۰/۱۹۶μg/L و ۰/۵۸۷-۰/۰۷۱μg/L و ۰/۳۲۶-۰/۰۳۰ μg/L می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که غلظت نونیل فنل در آب و رسوبات رودکارون بیش از دیگر مشتقات آلکیل فنل اتوکسیلات است مقایسه میانگینداده ها نشان داد که بین غلظت این ترکیبات در ایستگاه های بالا دست و پایین دست کلان شهر اهواز اختلاف معنی دار وجود دارد pvalue<0/05 علت افزایش غلظت مشتقات آلکیل فنل اتوکسیلات آب و رسوبات رودکارون با گذر از دشت خوزستان را در درجه اول می توان به تخلیه فاضلاب های شهری و صنعتی نسبت داد براساس طبقه بندی منابع آب به لحاظ سطوح غلظتی نونیل فنل ها و اتوکسیلات ها ی ان رودکارون در ایستگاه های بالا دست شهر اهواز جز منابع آب با الودگی پایین و در پایین دست اهواز جز منابع آب آلوده محسوب می شود.