سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه مولوی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و پیشرفته فناوری کرمان
علی حیدری پناه – استادیار بخش عمران دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و پیشرفته فناوری کرمان
فضل اله سلطانی – استادیار بخش عمران دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و پیشرفته فناوری کرمان

چکیده:

بررسی مقاومت فشاری تک محوری خاک های مسئله دار با استفاده از تجهیزات ازمایشگاهی پیچیده و پرهزینه و زمان بر می باشد. از این رو استفاده از روش های تئوری مخنلف نظیر محاسبات نرم به منظور پیش بینی مقاومت فشاری تک محوری بسیار کاربردی ومفید خواهد بود.در این تحقیق سعی شده است با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مقاومت فشاری تک محوری خاکهای اصلاح شده اهک و ژئوگرید پیش بینی شود. در تحقیق حاضر از بیش از ۷۰۰ داده استفاده شده است که ۸۰ درصد برای اموزش و ۲۰ درصد برای ازمایش می باشد.ورودی ها بر اساس پارامترهای تاثیر گذار در مقاومت فشاری تک محوری خاکهای اصلاح شده اهک و ژئوگرید انتحاب شدند وعبارتند از : درصد خاک،درصد اهک،درصد رطوبت،وزن مخصوص،کرنش محوری،انرژی تراکم، تعداد ضربه تراکم، نشانه خمیری، مقدار PH ، درصد ژئوگرید و مقاومت فشاری ۷ روزه خاکهای اصلاح شده به عنوان خروجی شبکه عصبی تعیین گردید. به منظور مقایسه نتایج حاصل از شبکه عصبی، ازشاخص ارزیابی ضریب تعیین (ٌR2) استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدل های ارائه شده توسط شبکه های عصبی مصنوعی (MLP) به خوبی قادر به پیش بینی مقاومت فشاری تک محوری خاکهای اصلاح شده اهک و ژئوگرید بوده است. ضریب تعیین برای شبکه MLP برای داده های آموزش و اعتبار سنجی و آزمایش به ترتیب ۰٫۹۹۹۶ و ۰٫۹۲۲۲ و ۰٫۹۸۰۱ می باشدکه نتایج نشان از دقت مناسب دارد.