سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصر علمیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد حسین قبادی – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فرهاد آلیانی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
داوود محمدی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در مهندسی ژئوتکنیک، تعیین مقاومت تراکمی تکمحوری UCS بدون حفاری زیرسطحی به وسیله آزمایشهای غیرمخرب مانند سرعت موج Vp و سختی واجهشی چکش اشمیت SHV از مهمترین راهکارها برای کاهش صرف وقت و هزینه در اجرای پروژههای عمرانی کوچک میباشد. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از ۵ نمونه بلوکهای سنگی توف با ابعاد ۵٠×۵٠×٣٠ cm از جنوب شرق شهرستان تفرش واقع در استان قم، مقادیر UCS با استفاده از سختی واجهشی چکش اشمیت نوع N و سرعت موج برای ۵٠ نمونه از مغزههای تهیه شده با قطر NX در حالت خشک و اشباع تعیین گردید. نتایج آزمونها نشان میدهد که یک رابطه توانی در حالت خشک و اشباع بین Vp و UCS و همچنین یک رابطه نمایی بین SHV و UCS برقرار است. همچنین بررسیها مشخص میسازد که رابطه بین SHV و UCS در حالت خشک با مقدار ۰٫۹۶ = R2 از همپوشانی بهتری نسبت به رابطه بین Vp و UCS با مقدار ۰٫۸۴ = R2 برخوردار است. از این رو میتوان با اطمینان نسبتاً بالایی از آزمایشهای غیرمخرب برای بدست آوردن مقاومت سنگهای توفی استفاده نمود.