سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن سیاح پور – کارشناسی ارشد مهندسی عمران_سازه،مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دان
مهدی نیکو – کارشناسی ارشد مهندسی عمران_سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،باش
پنام زرفام – دکتری سازه،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ت

چکیده:

دریک شبکه خودسازمان ده (Self Organization Feature Map واحدهای پردازش گر درگره های یک شبکه یک بعدی دو بعدی یا بیشتر قرار داده می شود واحدها دریک فرایند یادگیری رقابتی نسبت به الگوهای ورودی منظم می شود محل واحدهای تنظیم شده درشبکه به گونه ای نظم می یابد که برای ویژگیهای ورودی یک دستگاه مختصات معنی دار روی شبکه ایجاد شود لذا یک نقشه خودسازمانده یک نقشه توپوگرافیک از الگوهای ورودی را تشکیل میدهد هک درآن محل قرارگرفتن واحدها متناظر ویژگیهای ذاتی الگوهای ورودی است یادگیری رقابتی که دراین قبیل شبکه بکارگرفته می شود یادگیری بی نظارت می باشد دراین مقاله از ۱۷۳ نمونه آزمایشگاهی بتن با خصوصیات مختلف استفاده شده است شبکه های مورد استفاده دراین تحقیق شبکه های خودسازمانده دارای وزن ثابت که شامل شبکه کوهونن می باشد