سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریبا زینالی – استادیار گروه علوم صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
حسین تاجیک – دانشیار گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه
سیامک عصری رضایی – دانشیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

چکیده:

بمنظور برآورد و مقایسه غلظت عناصر عمده ی کلسیم، منیزیوم، پتاسیم و سدیم با استانداردهای موجود، غلظت این عناصر در دو فصل بهار و پاییز و در سه گونه از ماهیان جنوب دریای خزر شامل کفال (Mugil auratus)، سفید (Rutilus frisii kutum) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) در چهار مرکز صید مختلف (چالوس، انزلی، رودسر و فریدون کنار) تعیین شد. غلظت عناصر توسط روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی اندازه گیری شد و براساس میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک عضله ارائه گردید. میانگین مقادیرکلسیم در بهار و پاییز در عضلات ماهیان کفال، سفید و کپور معمولی به ترتیب عبارت بودند از: (۶/۶۱۳: ۳/۷۴۱) ، (۱/۸۴۷: ۷/۹۰۱) و (۱/۸۵۹: ۴/۱۰۴۱) mg/kg وزن خشک. میانگین مقادیر منیزیوم در دو فصل و به همان ترتیب عبارت بودند از: (۶/۱۰۶۳: ۰/۱۰۱۶) ،(۳/۹۸۳: ۱/۹۷۶). و (۶/۱۰۱۲: ۱/۹۸۵). مقادیر مزبور برای عنصر پتاسیم عبارت بودند از : (۳/۱۰۹۴۷: ۶/۱۱۷۳۵) ، (۴/۱۰۹۸۵: ۳/۱۱۶۸۵) و (۷/۹۴۰۳: ۴/۱۱۶۴۷). این مقادیر برای عنصر سدیم عبارت بودند از: (۰/۵۵۵۷: ۱/۵۱۸۲)، (۸/۴۹۸۱: ۳/۴۹۸۸) و (۳/۵۳۵۱: ۵/۵۲۴۳). نتایج نشان داد که غلظت های کلسیم و سدیم در هر دو فصل و غلظت پتاسیم فقط در فصل بهار تحت تأثیر گونه ماهی قرارگرفتند (۰۵/۰ P<). سایر نتایج حاکی از آن بود که مقادیر غلظت عنصر منیزیوم در هر دو فصل همواره تحت تأثیر محل نمونه برداری قرار گرفت (۰۵/۰> P). همچنین مشخص گردید بدون توجه به نوع ماهی و محل نمونه برداری، غلظت عناصر در پاییز نسبت به بهار افزایش یافت (۰۵/۰>P). مقادیر غلظت عناصر مزبور در عضلات ماهیان مورد مطالعه، مبین آن است که این ماهیان بعنوان منابع غنی از عناصر مذکور، از نظر تغذیه ای قابل توصیه می باشند.