سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساسان ذکائی کادیجانی – دانشگاه تهران، پردیس دانشکد ههای فنی، دانشکده مهندسی شیمی
سیدجابر صفدری – سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هست های، پژوهشکده چرخه سوخت،
سیدمحمدعلی موسویان – دانشگاه تهران
عباس رشیدی –

چکیده:

در این کار با استفاده از سنگ معدن اورانیوم آنومالی ۲ ساغند، باکتریAFو راکتور اختلاط کامل با همزن مکانیکی در مقیاس نیمه صنعتی-آزمایشگاهی آزمایشات متعددی به منظور تعیین مقدار بهینه ضریب انتقالجرم اکسیژن در فروشوئی زیستی اورانیوم انجام پذیرفت. برای تعیین مقدار بهینه ضریب انتقال جرم و تعیین پارامترهای موثر روی آن از روش طراحی آزمایشات باکس بنکن استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان م یدهد مقدار بیشینه ضریب انتقال جرم در سرعت ظاهری۰/۰۰۲۱متر بر ثانیه اتفاق م یافتدمحدود ضریب انتقال جرم ۱۱/۵۷-۵۴/۸۷بر ساعت م یباشد اثرات تمام پارامترها، اثر توان دوم سرعت همزن و نرخ هوادهی و اثر متقابل سرعت همزن-دانسیته پالپ و نرخ هوادهی-دانسیته پالپ با معنا هستند