سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل برقی گلعذانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید تاروردیلو – استادیار دانشگاه ارومیه
چنگیز غیرتمند – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

آئین نامه های لرزه ای دربرخورد با نامنظمی ارتفاعی ظرفیت معیارهای کمی و کیفی متفاوتی را برای تشخیصنامنظمی ارایه می نمایند لیکن به دلیل ابهام درمحاسبه ونحوه کنترل این معیارها دراکثر موارد این کنترل توسط طراحان انجام نشده و سازه منظم فرض می شود مقایسه ی آیین نامه های مختلف درزمینه نامنظمی ظرفیت نشان میدهد که معیارارایه شده درآیین نامه ASCE/SEI41 معیاردقیقتری برای تشخیص نامنظمی ظرفیت می باشد با این حال درتمام این آیین نامه اثرات تغییرات ارتفاع درطبقه با ثابت نگهداشتن سختی و ظرفیت طبقه نسبت به سازه منظم پایه مورد ارزیابی قرارنگرفته است دراین مطالعه اثرات تغییر ارتفاع طبقه درسازه مورد بررسی قرارگرفته است و درنهایت با استفاده از مقایسه نتایج آنالیز خطی و دینامیکی و تحلیل منطقی نتایج سعی شده است معیار ارایه شده درایین نامه ASCE/SEI41 بهبود داده شود.