سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدعلی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدحسین کارپرورفرد – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بدست آوردن معادلاتی به روش تحلیل ابعادی برای پیشگویی مقادیر نیروهای کششی وعمودی وارد بر گاوآهن قلمی انجام گردید. آزمون ها در آزمایشگاه ادوات خاک ورزی موسسه تحقیقات فنی و کشاورزی کرج اجرا شد. در این تحقیق اثرات چهار زاویه حمله ( ۱۰ و۱۵و۲۰و۲۵ درجه )، سه سطح سرعت پیشروی۱/۵و۳و۴/۵ کیلومتر بر ساعت ) و سه نسبت ظاهری تیغه ( ۱/۵و۲و۳ بر نیروهای عمودی و کششی وارد بر ابزار باریک خاک ورز مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام آزمایشات از گاوآهن قلمی با پهنای تیغه ۵ سانتی متر استفاده گردید. آزمایشات در خاک لومی و در رطوبت ۱۴ درصد بر اساس وزن خشک انجام شد. در این تحقیق از طرح فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار استفاده گردید بنابراین با استفاده از مدل حاضر می توان مقادیر نیروهای کششی و عمودی وارد بر گاوآهن قلمی را در محدوده ای معین بدست آورد