سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی بهرامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
علی طالبی – استادیار دانشگاه یزد
محمد حسن زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
جواد وروانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

برآورد صحیح از میزان رسوبدهی رودخانه ها همواره یکی از مهمترین اهدافم دیران آبخیزبوده است دراین میان معادله سنجه رسوب بیشترین کاربرد را دربرآورد رسوبدهی آبخیز ها دارد لذا معادله سنجه بهینه بایستی با دقت قابل قبولی تهیه شود بدین منظور دراین تحقیق با بکارگیری فاکتورهای اصلاحی FAO ، QMLE ، Smearing ، MVUE و B اقدام به تهیه رابطه بهینهدبی جریان – غلظت رسوب معلق سالانه درایستگاه هیدرومتری پل دوآب شازند شد نتایج نشان داد ضریب FAO نسبت به سایر روشها دربرآورد رسوب از صحت بیشتری برخوردار است و ضرائب Smearing و QMLE دراولویت های بعدی قرار دارند همچنین نتایج نشان داد فاکتور اصلاحی B دراصلاح معادله سنجه رسوب سالانه تاثیر یندارد