سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ساحله کاکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

امروزه یکی از مشکلات موجود در کشور، کمبود آب میباشد و این مسئله، لزوم استفاده از مدیریت مناسب منابع آب را میطلبد. در بهرهبرداری از مخازن عموماً از مدلهای شبیهسازی و بهینهسازی استفاده میشود. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم بهینهسازی جامعه مورچگان و مدل شبیهسازی سیاست بهرهبرداری استاندارد یک مدل شبیهسازی- بهینهسازی برای تعیین بهرهبرداری بهینه تهیه شده است. تابع هدف مورد استفاده در این پژوهش مجموع مربعات کمبود میباشد که مدل در حالت کمینهسازی آن اجرا میشود. مدل تهیه شده برای سد مخزنی درودزن بکار برده شد. نتایج نشان داد الگوریتم جامعه مورچگان به خوبی توانایی کاهش تابع هدف را نسبت به سیاست بهرهبرداری استاندارد دارد. در نهایت با استفاده از نرمافزار Table Curve معادلاتی به دو صورت کلی و ماهانه برای تعیین حجم برداشت آب بر اساس حجم ذخیره مخزن به دست آمد.