سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدورلیکی دانشگاه آزاد لارستان، لارس
حسین منتصری – استادیار دانشگاه یاسوج، یاسوج
نادر برهمند – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
کاظم الله دادی – کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

در کارهای ساما ندهی و اصلاح مسیر رودخانه اغلب ضروری است که عرض بهینه و عمق را مشخص کرد. از آنجا که تغییرات عرض رودخانه علاوه بر ملاحظات هیدرولیک، پیامدهایی از دیدگاه ساختار مورفولوژیک ب ه همراه دارد، لازم است عرض بهین های برای کنترل جریان انتخاب شود. تاکنون رو شهای تجربی و نیمه تجربی زیادی جهت تخمین عرض، عمق و همچنین انتقال رسوبات و تعیین غلظت توسط محققین کشورهای گوناگون ارائه شده است. در این مقاله با تکیه ب ر مفاهیم استهلاک انرژی که شامل معادلات توان رودخانه و توان جریا ن است، معادلاتی مناسب جهت تخمین عرض و عمق رودخانه مارون با استفاده از رو شهای بهین هسازی غیرخطی به دست آمد. مقایسه روابط به دست آمده با داد ههای میدانی نشا ندهنده دقت بالای این روابط در مقایسه با معادلات پیشنهاد شده سایر محققا ن است.