سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هومن بابا احمدی میلانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران_زلزله دانشگاه تربیت مدرس
انوشیروان انصاری – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علی کمک پناه – دانشیار گروه خاک و پی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله مشخصات دینامیکی یک قاب دو طبقه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک به دست آمدند و با هم مقایسه شدند. مدل مورد نظر در نرمافزار المان محدود ۲۰۰۰SAP تحت تحریک ارتعاش یک نوفه سفید قرار گرفت و تغییر مکانهای واقعی طبقات به دست آمدند. مدل به صورت یک سازه دو درجه آزادی در نظر گرفته شد و تغییرمکانهای محاسباتی با استفاده از روش محاسباتیدینامیک سازهها محاسبه شدند. تابع هدف، برابر حداقل مربعات تفاضل تغییرمکانهای محاسباتی و تغییرمکان- های واقعی میباشد. پارامترهای مجهول مسئله شامل سختی و جرم طبقات میباشد. در بیشتر روشهای تعیینپارامترهای مجهول که تلاش برای به دست آوردن عناصر ماتریس جرم و سختی میشود، معمولا یکی از این ماتریسها مشخص و عناصر ماتریس دیگر به عنوان مجهولات مسئله، به دست میآیند. در این تحقیق عناصرهر دو ماتریس به عنوان مجهولات مسئله در نظر گرفته شدهاند. در ادامه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک پارامترهای مجهول مسئله و مشخصات دینامیکی مدل مورد نظر تعیین شدند. درنهایت با اضافه کردن نویز، مشخصات دینامیکی دوباره محاسبه شدند. مشخصات مدی مدل مورد نظر به وسیله روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک با دقت بیشتری به دست آمدند