سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهسا زهائی قائینی – قائینی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه فردوسی
ناصر حافظی مقدس – دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

در این مطالعه، جهت تعیین موقعیت تقریبی گسل جنوب مشهد از داده های میکروترمور استفاده شده است. برای این منظور در ٢٧ نقطه و ۵ پروفیل عمود بر ارتفاعات جنوبی مشهد داده های میکروترمور بروش تک ایستگاهی برداشت شده و پریود تشدید در هر نقطه تعیین شده است. سپس با استفاده از روابط تجربی، ضخامت آبرفت تعیین و نقشه های هم پریود و هم ضخامت آبرفت و تغییرات آنها، در محدود گسل جنوب مشهد ترسیم شده است. نهایتاٌ با توجه به محل های تغییر شدید در ضخامت آبرفت موقعیت تقریبی پهنه گسلی مشخص شده است.