سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد نوابی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، مهندسی هوافضا،
مینا توانا – دانشجوی کارشناسی ارشد دینامیک پرواز و کنترل

چکیده:

در طی دهه اخیر، سیستم هدایت هواپیما به صورت متداول بر روی صفحات مداری مدرن، برای کاهش هزینههای اجرایی موجود بوده است. پروفیل مسیر پرواز هواپیما در جهت حداقل کردن هزینه سوخت و زمان به این طریق تولید میشود. تولیدات آتی سیتم هدایت هواپیما، پیرامون مدیریت ترافیک هوایی آینده نیازمند توسعه در توانایی های جدید میباشد که در زمره آنها ایجاد مسیرD-4 آنلاین از ضروریات میباشد. در این مقاله به بررسی تعیین مسیرD-4 هواپیما ضمن ارضاء قیود زمانی چندگانه بر اساس برنامهریزیپویا و روش ارتفاع ثابت پرداخته شده است. در هر دو روش به علت پیچیده بودن معادلات مصرف سوخت از معادلات تقریبی موجود برای ارائه نتایج استفاده میشود. این شبیهسازی از طریق انتخاب مستقیم یک فضای بررسی، با تقسسیم مسیر حرکت و ارزیابی عملکرد، به صورت تکراری حل میشود. شبیهسازی برای هواپیماهای ایرباس ۳۴۰ و بوئینگ ۷۴۷ ارائه میگردد، علت این امر آن است که نشان دهیم نتایج حاصل تنها برای یک هواپیمای خاص نمیباشد و مستقل از نوع هواپیما برای تمام شرایط صادق میباشد. مقایسه نتایج نشاندهندهی میزان بهینهسازی مصرف سوخت و کاهش هزینه های اجرایی روش بهینه میباشد.