سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هانی رئوف شیبانی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد ۱ آزمایشگا
محسن حسین جاویدی – استادگروه برق دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد ۱ آزمایشگاه تخصصی
ایرج ذاکرعنبرانی – مدیر امور دیسپاچینگ شمالشرق شرکت برق منطقه ای خراسان

چکیده:

تعیین ترتیب بهینه استارت واحدها در پروسه بازیابی سیستم قدرت، بدلیل تأثیرگذاری زیاد آن بر تعیین زمان بازیابی، از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. بر اساس قیود بیشترین و کمترین فاصله زمانی بحرانی استارت واحدها، مدت زمان سوئیچینگ مسیر، لحظه دسترسی شبکه به توان تولیدی واحد را مشخص می نماید . بنابراین، لازم است درپروسه تعیین ترتیب استارت واحدها، مدت زمان سوئیچی نگ مسیر با دقت زیادی محاسبه گردد. در این مقاله، رتبه بندی مسیرهای موجود جهت انتقال انرژی راه اندازی واحدهای غیرخودراهانداز در پروسه بازیابی، بر اساس قیود دینامیکی واستاتیکی سیستم انتقال و ارزش بار از دست رفته دربارگذاریهای اجباری و اختیاری مسیرها، با استفاده از روش ، آنالیز پاکت نامهای اطلاعات(DEA)تعیین میگردد.