سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد جواد دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
آرمان عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
وحید ابراهیم زاده اردستانی – دانشیار، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

اندازه گیری فاز محلی میدا نهای پتانسیل می تواند به عنوان یک روش کمکی و مناسب در تفسیر داده های گرانی سنجی مورد استفاده قرار گیرد. فیلترهای متعددی مانند زاویه تیلت، مشتق افقی کل زاویه تیلت، زاویه تتا و … جهت استفاده از فاز محلی وجود دارد. این فیلترها برای تعیین دقیق مرز بی هنجاری استفاده می شوند. در این بررسی، برخی از این روش ها را جهت تعیین مرز ب یهنجاری های زیرسطحی مورد استفاده قرار م یدهیم. نتایج بدست آمده، دقت بالای فیلترهای فاز محلی را در تعیین مرز بی هنجاری ها نشان م یدهد.