سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صدیقه ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرهاد خرمالی – دانشیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشاد کیانی – استادیار
علیرضا کریمی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دستیابی به ذخایر کربن آلی با دقت بالا لازمه توسعه کشاورزی پایدار حفاظت و بازیابی اکوسیستم های موجود دراراضی می باشد عملیات زراعی نامناسب و سنتی میتواند موجب کاهش میزان ماده آلی و کیفیت خاک شود نامطلوب شدن کیفیت خاک زمانی تشدید می شود که عملیات زراعی روی اراضی شیبدار انجام شود بدین منظور مطالعه با هدف بررسی تغییرات کربن آلی درجهات مختلف شیب روی اراضی شیبدار لسی منطقه توشن استان گلستان صورت گرفت نمونه برداری به طریق سیستماتیک تصادفی درسه جهت مختلف شیب شمال شرقی شرق جنوب شرقی از عمق ۰-۲۰ سانتیم تری صورت گرفت تجزیه و تحلیل داده ها درقالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل با استفاده ازنرم افزار spss انجام شد بررسی نتایج نشان داد که میانگین و بیشترین مقدار کربن آلی خاک درجهت شمال شرقی بیشتر ازسایر جهت بوده است و مقدار کربن آلی بین سه جهت شیب اختلاف معنی داری بین شیب شمال شرقی با دو جهت دیگر درسطح ۵ درصد نشان داد