سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا صفی صمغ ابادی – کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
علی نورزاد –
کاوه اهنگری –

چکیده:

عدم انجام مطالعات ژئوتکنیکی کافی و مناسب باعث می شود تا پارامترهای ژئوتکنیکی لازم برای انجام تحلیل های ضروری با دقت کافی همراه نباشند. رفتار سنجی در اطراف مقاطع اولیه حفاری با توجه به قرائت مستمر تغییرات و همچنین انالیز برگشتی می تواند برای تخمین پارامترهای خاک اطراف تونل برای طراحی در مراحل بعدی استفاده گردد دراین تحقیق تعیین پارامترهای خاک از طریق انالیز برگشتی در دستورکار قرارگرفته است بنابراین با توجه به خاکی بودن محیط دربرگیرنده تونل از روش تفاضل محدود به منظور تحلیل دو بعدی استفاده شدها ست دراین راستا نتایج همگرایی سنجی های انجام شده طی حفاری در تونل مترو به عنوان پارامتر کنترل کننده برای انجام انالیز برگشتی مورد استفاده قرارگرفته است بدین منظور حفاری و نصب پوشش اولیه این تونل با استفاده از نرم افزار FLAC مدلسازی و انالیز برگشتی انجام شدها ست از این طریق مدول دگرشکل پذیری ۱/۳GPa ضریب چسبندگی ۰/۰۳MPa بدست امده است.